CENTAR ZA POMOĆ DJECI I PORODICI "PRIJATELJSTVO" - TUZLANSKA AMICA

slide-1

Tuzlanska Amica je nevladina, neprofitna organizacija, koja je sa radom počela 1992 godine, zvanično je registrovana 1996. na području Tuzlanskog kantona a od 2004. godine je registrovana u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine po vazećim zakonima, sa aktivnostima koje može obavljati  na području čitave države,. Upravni organi su Skupština udruženja i Upravni odbor.

Nastanak Tuzlanske Amice je vezan za grupu volontera koja u ratnom paklu nije željela samo gledati stradanja ljudi i razaranja koja su se dešavala, nego i učiniti nešto što bi makar malo umanjilo neizdrživu patnju kojoj su stanovnici  bili izloženi. Prve  aktivnosti su bile usmjerene ka pomoći ženama i djevojkama koje su na različite načine zlostavljane, tokom zatočenja u koncentracionim logorima.

Aktivnosti Tuzlanske Amice su se mijenjale tokom godina postojanja, ali su uvijek bile usmjerene prema najvulnerabilnijim grupama stanovništva.

Već na početku našeg djelovanja prepoznali smo da je većina organizacija i institucija smještena u gradovima, dok je pomoć u ruralnim sredinama bila minimalna ili nikakva. Također, uočili smo da  su traume i problemi sa kojima su stanovnici BiH susretali, posebno prognanici, mnogostruki i raznovrsni. Zbog toga smo većinu naših aktivnosti realizirali i realizujemo kroz mobilne, multidisciplinarne timove.

Naš prioritetan rad je na terenu, pretežno na području sjeveroistočne Bosne, Tuzlanskog kantona, Distrikta Brčko ali i šire, uključujući i najudaljenija sela.

Počeli smo sa podrškom ženama, kroz multidisciplinarni pristup uključujući dokumentacioni centar i medicinsku pomoć, preko različitih vidova pomoći djeci i porodici, a sve u skladu sa našom misijom kreiranja kvalitetnije budućnosti.

Prvu i izuzetno važnu podršku našim aktivnostima smo 1994., ratne godine dobili od žena iz Spatio publico di done, iz Bologne, sa kojim i danas imamo dobru komunikaciju.

Obzirom da je u ratu u BiH najviše stradala porodica, izgubivši sve ili većinu svojih funkcija / zaštitnu, ekonomsku, socijalnu, religioznu, moralnu) porodici kao cjelini i osnovnoj jedinici društva smo uvijek davali centralno mjesto u našem radu.

Iako smo realizirali veliki broj različitih projekata, sa prioritetnom orijentacijom ka poštivanju ljudskih prava  i umanjenju patnje, možemo ih svrstati u tri glavne grupe

  • Psihosocijalna podrška  kroz multidisciplinaran pristup;
  • Pomoć djeci, prvenstveno djeci bez roditelja tokom rata do danas,  ali i drugoj djeci iz socijalno marginaliziranih  skupina /Djeci treba porodica /usvajanje na daljinu, pomocć bolesnoj djeci /Cosmohelp/. Podrška djeci i mladima iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja,  Učitelj kao terapeut UNICEF/
  • Promocije dijaloga i nenasilnog rješavanja konflikta, proces pomirenja / Adopt Srebrenica /Langer, Demokratija se ne može graditi rukama slomljenih duša  sa  Yael Danieli

Svoja iskustva kao i rezultate urađenih istraživanja smo prezentirali na više značajnih konferencija , seminara i javnih nastupa

slide-4

Prije sedam godina, zahvaljujući podršci općine Tuzla, dobili smo  kvalitetan prostor koji smo renovirali, zahvaljujući Njemačkoj vladinoj organizaciji GTZ i Cral telecom Emilia Romagna, omogućujući na taj način nastavak rada i javnog obdaništa, u drugom dijelu objekta gdje smo smješteni. Dio Tuzle gdje je sjedište Tuzlanske Amice je prigradsko, industrijsko područje, koje je tokom rata i nakon njega  u potpunosti bilo zapušteno. Svojim angažmanom  i zahvaljujući podršci organizacija sa kojima godinama surađujemo, smo u potpunosti promijenili izgled ovoga dijela grada, uključujući i izgradnju prvog, modernog sportskog igrališta i Kuću porodica za brigu o mladima koji nakon 18 godine moraju napustiti Dom za djecu bez roditeljskog staranja.  Posjedujemo i Kuću u Brčkom, namjenjenu djeci i mladima.

Ponosni smo što je nekoliko organizacija u inostranstvu, posebno Italiji, osnovano nakon sto su se upoznali sa našim radom i pristupu koji koristimo u podršci onima kojima je najneophodnija.

Takođe, ponosni smo što smo, iako uz dugotrajnu i upornu borbu uspjeli da lokalne vlasti prepoznaju naše aktivnosti i u potpunosti ili većim dijelom preuzmu finansiranje nekih naših projekta kao sto je Kuća na pola puta / prva takve vrste u ovom dijelu BiH i Kuća za mlade “Prijateljstvo” u distriktu Brčko, namijenjena kreativnim i edukativnim aktivnostima mladih i djeci. Također, više od deset godina postoji jedinstvena Kuća Papagallo, namijenjena mladima koji nakon punoljetvsta napuštaju  Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

Tokom našeg rada uspostavili smo usku saradnju sa svim Centrima za socijalni rad na širem području, sarađujemo sa velikim brojem nevladinih i vladinih organizacija, vladom Tuzlanskog kantona i grada Tuzla.

Kuća porodica/Kuća na pola puta

Slide 2

Nakon izlaska iz Doma djeca nastavljaju da žive u našoj Kući. Kuća funkcionise 12 godina i do sada je u njoj boravilo 60 mladih, u prosjeku 2 godine. Brigu o njihovoj daljoj socijalizaciji, obrazovanju i ostalom preuzima Tuzlanska amica, u saradnji sa nadležnim Centrima za socijalni rad. Zadnje dvije godine dejlimično finansiranje troškova Kuće obezbjedjuje Vlada Tuzlanskog kantona, angažman osoblja Tuzlanske amice je od početka rada Kuće volonerski

Kuća za mlade „Prijateljstvo“ Brčko

slide-3

Svakodnevno organizujemo edukativne i kreativne aktivnosti za djecu školskog uzrasta, a za predškolski uzrast su organizovane igraonice namijenjene za djecu iz socijalno marginaliziranih skupina,  u trajanju četiri sata dnevno. Aktivni smo u svim kampanjama na području Distrikta, obilježa vamo sve znacajne datume. Aktivnosti u Kući „Prijateljstvo“ jednim dijelom finansira vlada Distrikta Brčko.